O PODJETJU PROGRAMI GARMIN ANTIVIRUS
Brezplačni programi Cenik
NAZIVI PROGRAMOV ZA KNJIGOVODSTVO Uporaba v
GLAVNA KNJIGA FR
SALDAKONTI KUPCEV FR
SALDAKONTI DOBAVITELJEV FR
PLAČILNI PROMET FR
OSEBNIH DOHODKI FR
FAKTURIRANJE KO
MAT.KNJ. in SKLAD.POSLO. KO/FR
TRGOVINA MALOPRODAJA TRG
TRGOVINA VELEPRODAJA TRG/KO
TRGOVINA VELE+MALO TRG/KO
OSNOVNA SREDSTVA FR
DROBNI INVENTAR FR
KOMUNALNE STORITVE KP
EVIDENCA POKOPALIŠČE KP
POTNI NALOGI SPL
BLAGAJNA FR
PREHRANA UČENCEV
NASLOVNIKI (izpis etiket) SPL

  

Na zahtevo kupca se posamezne vsebine programov med seboj dopolnjujejo in povezujejo. 

 


GARANCIJA

 

Za programe (celota) velja šestmesečna garancija od sklenitve kupoprodajne pogodbe, za programe (osnova) pa enomesečna garancija od sklenitve kupoprodajne pogodbe v kateri zagotavljamo:

  • da bo program v predstavljeni vsebinski obliki in skladno z navodili pravilno deloval
  • da bodo zahtevane dopolnitve programa, ki so bili instalirane, usklajene z osnovnim programom
  • da bomo vse spremembe zakonov, ki kakorkoli vplivajo na vsebino programa v najkrajšem času vgradili v program in instalirali uporabnikom, ki bodo to zahtevali.
  • pomoč pri težavah pri delu s programom (npr. pri motnjah napajanja ipd.) zagotavljamo ob delavnikih, ko je zahteva sporočena do 14.ure, praviloma v 24-urnem odzivnem času.

Pri pomoči na daljavo preko interneta je ta čas najmanj za polovico krajši, ob dela prostih dnevih pa enkrat daljši.

 

Za posege in intervence, ki niso predmet garancije izvajalec obračuna po delovnih urah in nastalih stroških. Če po poteku garancije pogodbena partnerja ne skleneta vzdrževalne pogodbe, prenehajo vse nadaljne vzajemne obveznosti.

 

V primeru izgube podatkov zaradi virusa, garancija ne velja !!!VZDRŽEVANJE

 

Po poteku garancije zagotavljamo vzdrževanje, ki zajema iste vsebine kot v garancijski dobi z dodatkom, da bodo kupci s sklenjenim vzdrževanjem imeli prednost pri zahtevi posebnega razvoja programa, ki ga uporabljajo.

 

Odnosi z uporabnikom programa se določijo v posebni pogodbi o preventivnem vzdrževanju.

 

Mesečna vzdrževalnina se obračunava po ceniku podjetja in upošteva sestavljenost posameznega programa. Odstopanja so možna po posebnem dogovoru.

 


NAJEM PROGRAMOV

 

Podlaga za najem programov je pogodba, ki zagotavlja nepreklicni 24 mesečni najemni rok. V osnovni najemnini (osnovna verzija programa!) je združena vrednost najema posameznega programa ter njegovo vzdrževanje. Zahtevane dopolnitve programa povečujejo ceno najemnine v odstotku vrednosti dopolnitve v primerjavi z osnovno ceno. Po poteku najemnega roka se lahko partnerja dogovorita o nadaljevanju sodelovanja v okviru vzdrževalne pogodbe.

 


RAZVOJ PROGRAMOV

 

Navedene cene programov veljajo praviloma za predstavljene vsebine in obseg (demonstrirane) programov. Specifične dopolnitve programa, ki jih uporabnik zahteva, pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k osnovni pogodbi ali naročilnico. Specifične dopolnitve se vrednotijo na podlagi delovnih ur, ki so potrebne za sistemsko analizo sprememb, programiranja modula programskih dopolnitev ter za testiranje in uvajanje uporabnikov za delo z dopolnjenim programom. 

 

 

trgovsko poslovanje

 

osebni dohodki

 

fakturna knjiga